គុណសម្បត្តិនិងអត្ថប្រយោជន៍

  • ជួយសំរួលដល់ប្រពន្ធផ្លូវអាហារ
  • ជួយដុតរំលាយខ្លាញ់បង្កើតជាថាមក្នុងរាងកាយ
  • ជួយធ្វើអោយសាច់ដុំតឹងណែន
  • ជួយស្បែមានសុខភាពល្អ
  • ជួយអោយមានរាងស្អាត
Shop don't have yet.
Phone Number010777865
Emailsenghab16@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product NameMoringna Srimmex
Type Of ProductNew
ForSale
Price0 USD
Tel010777865
Discount
Sale PriceContact For Price

Relative Product