មានទទួលការorderគ្រប់មុខទំនិញ

ហាងយើងខ្ងុំអាចៈួយលោកអ្នកអោយរកបាននៅទំនិញដែលលោកអ្នកត្រូវការ

ឥវ៉ាន់កម្មង់ ម៉ូតថ្មីរាល់ថ្ងៃ

កម្មង់រយះពេល 10-15 ថ្ងៃ

ធានារបស់មានគុណភាព100% និងតំលៃសមរម្យដូចក្នុងរូប100% 

ថោកជាងក្នុងទីផ្សារ

បញ្ជាក់អោយច្បាស់មុននឹងធ្វើកាកម្មង់ មិនអាចលុបរឺប្តូរបានឡើយ 

 Can inbox 

081555536

     069772988

Shop don't have yet.
Phone Number85581555536
Emaildada_angiekanako@yahoo.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameកាបូបដៃស្បែក
Type Of ProductNew
ForSale
Price15 USD
Tel85581555536
Discount
Sale Price15 USD

Relative Product