=> តោះតោះ របស់ឆ្ងាញពី Add-Food មកទៀតហើយចា។​​​​​​​​​​​

=> ផាក់ឡូវទារសជាតិកូនកាត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតដល់លិឍដៃ។

=> ទិញចាប់ពី$15ឡើងទៅ ដឹកជូនដោយមិនគិតថ្លៃ

=> អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយះ : 015 81 88 99 / 077 59 99 88.

 

Shop don't have yet.
Phone Number015818899
Emailalicewang89@yahoo.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameផាក់ឡូវទារសជាតិកូនកាត់បីសាសន៍
Type Of ProductNew
ForSale
Price USD
Tel015818899
Discount
Sale PriceContact For Price

Relative Product