សេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ «ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី» មានទទួលបង្រៀនសិស្សនៅតាមផ្ទះ ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ទី១២ ទៅលើមុខ​វិជ្ជា​សំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ព្រមទាំងមានភាសាបរទេស៖ អង់គ្លេស បារាំង ចិន និងថៃ។ ក្រុមយើងខ្ញុំ ប្រជុំទៅដោយគ្រូបង្រៀនមានគរុកោសល្យ និងមានបទពិសោធ​បង្រៀននៅសាលារដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំ ធានាថាអាចជួយឲ្យប្អូនៗអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែមបានឆាប់រហ័ស។

"ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី" សេវាកម្មសិក្សាដែលផ្តោតលើគុណភាពជាចម្បង។
The Best Home Teaching Service in Cambodia.

Shop don't have yet.
Phone Number085949846
Emailaaabbb@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameសេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ Tutoring Service
Type Of ProductService
ForService
Price USD
Tel085949846
Discount
Sale PriceContact For Price

Relative Product