ហាងយើងខ្ញុំមានលក់នំប៉ាវគ្រប់ប្រភេទ

មានលក់ដុំ​​​​ និង​ លក់រាយ

នំប៉ាវសាច់ជ្រូក​​  ២៥០០៛

នំប៉ាវសាវសៀវ  ២០០០៛

នំប៉ាវពងមាន់    ១៥០០៛

នំប៉ាវត្រាវ        ១៥០០៛

នំប៉ាវស្លឹកខ្ទឹម    ១៥០០៛

នំប៉ាវស          ១០០០៛

https://www.facebook.com/addfoodsKhmer/

 

Shop don't have yet.
Phone Number015818899
Emailalicewang89@yahoo.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameនំប៉ាវ
Type Of ProductNew
ForSale
Price USD
Tel015818899
Discount
Sale PriceContact For Price

Relative Product