ផលិតផលពីប្រទេសហុងកុងធានាស្អាតដូចរូប
កម្ម៉ង់ពី⁣ 2 សប្តាហ៍ ទៅ 3 សប្តាហ៍ ថ្ងៃ អាចទទួលបាន
សេវាដឹកជញ្ចូន 1$ - 2$ តាមទីតាំងជិតឬឆ្ងាយក្នុងភ្នំពេញ⁣
អាចផ្ញើជូនតាមខេត្តអោយបាន

FB: DS Online Shop

Shop don't have yet.
Phone Number069362175
Email17danann@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

Thank you for buying.

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

Product Nameស្បែកជើងប៉ាត់តាសម្រាប់បុរស ម៉ូតទើបចេញថ្មី
Type Of ProductNew
ForSale
Price16 USD
Tel069362175
Discount
Sale Price16 USD

Relative Product