ប្រភេទផលិតផលពីប្រទេសហុងកុងធានាស្អាតដូចរូប
កម្ម៉ង់ពី⁣ 2 សប្តាហ៍ ទៅ 3 សប្តាហ៍ ថ្ងៃ អាចទទួលបាន
សេវាដឹកជញ្ចូន 1$ - 2$ តាមទីតាំងជិតឬឆ្ងាយក្នុងភ្នំពេញ⁣
អាចផ្ញើជូនតាមខេត្តអោយបាន

FB: DS Online Shop

 

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ069362175
អ៊ីម៉ែល17danann@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលស្បែកជើងប៉ាត់តាសម្រាប់បុរស ម៉ូតទើបចេញថ្មី 
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ12.5 USD
លេខទូរស័ព្ទ069362175
Discount
តម្លៃលក់12.5 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា